Foreningens love


Holbæk Amts Garderforening

af  24. marts 1911
Love  for

Holbæk Amts

Garderforening


A. Foreningens formål.


§ 1.


Foreningens formål er at sammenknytte og styrke det kammeratlige bånd blandt medlemmerne, hvilket søges tilvejebragt ved sammenkomster, møder o. lign., samt at hædre og støtte trængende medlemmer, når foreningens midler tillader det. Foreningen er aldeles upolitisk.


B. Medlemmerne.


§ 2.


Medlem af foreningen kan enhver blive, der har tjent Den Kongelige Livgarde. Ingen der er dømt for en i den offentlige mening vanærende handling eller viser uværdig opførsel, kan blive eller vedblive at være medlem af foreningen. Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen, og begæring om optagelse skal indeholde fulstændig navn, stilling og adresse, vedkommendes tjenestegrad, samt nummer, kompagni og indkaldelsesår. Foreningens emblem købes til den til enhver tid gældende anskaffelsespris og bæres ved alle foreningens sammenkomster. Udlån af det er forbudt. Nye medlemmer får udleveret et eksemplar af foreningens love.


 

§ 3.


Et medlem, som ved sin opførsel skader foreningen, kan af bestyrelsen foreløbig ekskluderes, men enhver eksklusion skal finde sin endelige afgørelse på den førstkommende generalforsamling. Et medlem, som står til restance med kontingent i et år, kan slettes af foreningen og kan kun optages som nyt medlem, når restancen og påløbende udgifter ved dennes inddrivning er betalt. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsens formand.


 

§ 4.


Udmeldte eller slettede medlemmer har intet krav på foreningen.


 

§ 5.


Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.


Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingent erlægges forud og opkræves pr. post hvert år i januar måned. Nye medlemmer, der indmeldes efter 1. juli, betaler kun for ½ år. Alle foreningens midler tilflyder dens kasse, ligesom alle dens udgifter afholdes af denne. Dens midler opbevares på betryggende måde efter bestyrelsens skøn.

 


C. Bestyrelsen.


§ 6.


Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af 7 medlemmer, der er ulønnede og vælges for to år ad gangen. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer.


Bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden leder forhandlingen ved bestyrelssesmøder, sekretæren fører forhandlingsprotokollen, fører kartoteket og skriver referater til Garderbladet om foreningens virksomhed. Kassereren står for kontingentopkrævning, udsendelse af meddelelser til medlemmerne og afholder foreningens udgifter af dennes kasse. Bestyrelsen er en for alle og alle for en ansvarlige for foreningens midler.

 


Der vælges endvidere på generalforsamlingen:


2 bestyrelsessuppleanter, som er på valg hvert år.


2 revisorer, som vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis.


1 fanebærer, er på valg hvert år.


1 reservefanebærer, på valg hvert år.


 

Genvalg kan overalt finde sted.


Bestyrelsen kan efter indstilling udnævne medlemmer, som har gjort sig fortjent dertil, til æresmedlemmer.


 

D. Generalforsamlingen.


§ 7.


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Kun den kan give, forandre eller ophæve love.


 

§ 8.


Generalforsamlingen afholdes i sidste halvdel af februar eller første halvdel af marts, på passende sted indenfor foreningens område efter bestyrelsens bestemmelse. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til hvert medlem mindst 14 dage forud. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden mindst 8 dage før. Afstemning sker almindeligvis ved håndsoprækning. Dog skal der stemmes skriftligt, såfremt blot et medlem kræver det. Enhver beslutning vedtages ved simpel stemmeflerhed, undtagen lovændring, hvortil kræves at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Generalforsamlingen vælger delegerede til repræsentantskabsmødet.


 

§ 9.


Generalforsamlingen vælger af sin midte en dirigent, som leder forsamlingen. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og dens fremtidige planer. Kassereren forelægger sidste års regnskab, som skal være revideret for at kunne godkendes. Revisorerne skal have regnskabet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


 

§ 10.


Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af medlemmerne ved skriftlig og motiveret henvendelse til formanden begærer det og må da indkaldes med mindst 14 dages varsel. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødende antal.


 

E. Foreningens opløsning.


§ 11.


Så længe foreningen tæller 20 medlemmer, kan den ikke opløses. Går antallet ned under 20, kan den opløses, når 4/5 af foreningens medlemmer skriftligt stemmer derfor. Deres navn indføres da i forhandlingsprotokollen. Foreningens midler kan ingensinde deles. Opløses foreningen, bestemmer generalforsamlingen samtidig, til hvilken myndighed foreningen vil overdrage midlernes forvaltning, men midlerne skal dog  under enhver omstændighed anvendes til at understøtte trængende, der til hvilkensomhelst tid har været medlemmer af foreningen.


Denne paragrafs bestemmelse kan ingen generalforsamling ændre.

 


Ovennævnte love er gennemgået og vedtaget i sin nuværende form


på generalforsamlingen 23. februar 1963.